תקנון

תקנון האתר

1. כללי

א. אנימי הינו אתר אינטרנט המוכר מוצרי מעצבים (להלן:"המוצרים"). המוצרים מוצעים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם, באמצעות מכירה מאובטחת באתר.
ב. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
ג. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על יד הלקוח (להלן "לקוח") באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין אנימי. עקב כך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
ד. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

2. אודות הליך הרכישה

א. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מוצר" הכולל את שם המעצב, פרטים אודותיו, תיאור המוצר המוצע למכירה ומחירו של המוצר המוצע למכירה, כל זאת כפי שנמסר לאנימי ממעצב המוצר.
ב. על מנת להזמין מוצר יש תחילה לבחור את המוצר, להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך הלקוח ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
ג. עם קבלת ההזמנה, ישלח באי מייל אישור קבלת הזמנה ללקוח. אנימי יבצעו בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה וכי המוצר ישלח.
ד. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני ע"י הלקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את אנימי . הרישום שנרשם במחשבי אנימי יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
ה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
ו. אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
ז. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
ח. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר עם שרות הלקוחות של אנימי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה אנימי זכאי לבטל את ההזמנה.
חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה, כאמור בסעיף 10 להלן, רשאי אנימי לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

3. אספקת/הובלת המוצרים

א. אנימי ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
ב. אנימי יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. אנימי מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
ג. אנימי לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
ד. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית יהיה אנימי רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
ה. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
ו. במקרה של הובלה חריגה יהיה אנימי רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
ז. התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו מבצע המעצב את ההובלה והאספקה של המוצרים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.
ח. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
ט. דמי המשלוח ישולמו ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי אנימי לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
י. במידה ולא הגיע המוצר אל רוכש המוצר בתקופת האספקה המפורטת באתר אזי הלקוח מתחייב להודיע על כך מיידית לאנימי . במידה והרוכש לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, אנימי יחזיר לרוכש המוצר את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים וווידוא נכונות התלונה ברישומי אנימי.
יא. בעת אספקת המוצר, רשאים המעצבים ו/או מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
יב. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאנימי על חשבונו.

4. שירות לקוחות

א. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר כולל בשאלות הנוגעות למפרט של המוצר ולמידע על תכונותיו ותפעולו (במידה ומדובר בפריט שימושי) של המוצר ניתן לפנות לשירות פניות הלקוחות בדואר אלקטרוני.
ב. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של אנימי בדואר אלקטרוני.
ג. אנימי יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה שהופנתה אליו בקשר לאתר ופעילותו בתוך 72 שעות.


5. כשרות להשתמש באתר

א. כל לקוח רשאי לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
a. הלקוח הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.
b. הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
c. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
d. הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא אנימי, רשאי למנוע מלקוח מלהשתתף במכירות באתר ע"י ו/או מלהגיש בכל אחד מהמקרים הבאים:
a. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
b. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;
c. הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
d. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באנימי- או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או מי מצד ג' כלשהו.
e. בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

6. שמירה על סודיות המידע אודות הלקוח

א. אנימי מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. אנימי יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
ב. אנימי נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, אנימי לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

7. ביטול עסקה/מכירה

א. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")
ב. לשם נוחיות הלקוח בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
ג. ברכישה של נכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
ד. ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ובכלל זה "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה".
ה. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ל-אנימי אשר יעביר את הודעת הביטול למעצב.
ו. כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
יב. ביטול העסקה ע"י מבצע הפעולה כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
יג. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש של אנימי.
טו. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
טז. האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על המעצב אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
יז. אנימי יהא רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
a. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
b. אם יתברר לו כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של ו/או צד ג' כלשהו.
c. אם העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
יח. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ביצוע ההזמנה.
יט. אם לאחר ביצוע ההזמנה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאים אנימי ו/או המעצבים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור אנימי ו/או המעצבים ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

8. תנאים נוספים

א. המעצבים המופיעים באתר אינם מועסקים ע"י אנימי ואינם מופעלים על ידיו. המעצבים יהיו אחראים כלפי הקונים וגולשי האתר באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזשהו, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו לקונים באתר ו/או לגולשי האתר ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי המעצבים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאנימי- ע"י המעצבים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
ב. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את המעצבים ו/או את אנימי. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
ג. אנימי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז אנימי שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, אנימי לא יהא אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש ועל חשבונו.
ד. כמו כן, הרוכש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
ה. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של אנימי ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן אנימי נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.
ו. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.
ז. אין בהצגת המעצבים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י אנימי.
ח. רישומי המחשב של אנימי בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.


התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 01.01.2014 וניתן לשינוי בכל עת ע"י אנימי, על פי שיקול דעתו הבלעדי.


הירשמו עכשיו לניוזלטר של אנימי לקבלת הנחות, מבצעים, חדשות, ומידע עדכני על מוצרי עיצוב הבית ומתנות מקוריות.
ברוכים הבאים לחנות העיצוב אנימי. תמצאו כאן מבחר גדול של מתנות , מתנות מקוריות  כמו מדבקות קיר , מתנות לגבר , מתנות לאישה , מתנות לילדים , מתנות לחג  , מתנות לבית , מתנות לעובדים ועוד מגוון רעיונות למתנות לעיצוב הבית.
מתנות    אנימי - עיצוב לפני הכל | מתנות מקוריות לעיצוב הבית | 03-9643424 | הוקם ע"י Animi Causa - כל הזכויות שמורות